För att säkerställa att miljön är så bra som möjligt på vår arbetsplats blir det allt viktigare att ha kontroll över klimatet på denna. Exempel på faktorer som är viktiga är t.ex.:

Luftkvalitet:

Utdrag ur arbetsmiljöverkets rekommendationer:

Lokaler som innehåller arbetsplatser eller personalutrymmen ska vara
så ordnade och ha sådana ventilationssystem för luftväxling och uppfångande av luftföroreningar som alstras i lokalerna, att luftkvaliteten i vistelsezonen är tillfredsställande. Luftväxlingen ska ordnas så att spridning av
luftföroreningar begränsas.
I lokaler där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom personbelastning kan koldioxidhalten användas som en indikator på om luftkvaliteten är tillfredsställande. I sådana lokaler ska en koldioxidhalt under
1 000 ppm (miljondelar) eftersträvas.

Vi erbjuder mätutrustning som mäter: temperaturen, nivån av koldioxid och luftfuktigheten. Denna mätutrustning kan sedan styra bl.a. ventilation och värmen så att ovanstående rekommendationer uppfylls.

Länk till arbetsmiljöverkets rekommendationer på arbetsplatsens utformning: